LIII sesja Rady Miejskiej w Lęborku

Utworzono: 15-05-2023

W dniu 19 maja 2023 o 12:00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego odbędzie się LIII sesja Rady Miejskiej w Lęborku.
 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Sesji nr LI z dnia 31.03.2023r.

4. Przyjęcie protokołu Sesji nr LII z dnia 11.05.2023r.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały nr XLIX-621/2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.01.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lęborka na 2023 r.;

b) zmiany Uchwały nr XLIX-622/2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.01.2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2023 – 2035;

c) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Wileńskiej i Wrzosowej w Lęborku;

d) zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lębork a Wojewodą Pomorskim, Powiatem lęborskim i gminami powiatu lęborskiego w sprawie współfinansowania projektu połączenia drogowego węzła S-6 Lębork wschód z ul. Gdańską w Lęborku;

e) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Lębork do partnerstwa dla wspólnej realizacji zadania ‘Przebudowa odcinka ul. Tczewskiej ze skrzyżowaniem z ul. Jana Pawła II (DK-6) w Lęborku;

f) ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXXII-483/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.12.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork;

g) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Lębork, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Lębork;

h) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miasto Lębork;

i) nadania nazwy terenowi położonemu na terenie Gminy Miasto Lębork;

j) wyrażenia zgody na sprzedaż ½ udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego ( Osiedle Sikorskiego 9 w Kartuzach);

k) wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych ( Aleja Wolności 71/5a, ul. Emilii Plater 11/6);

l) wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych ( ul. Łokietka 14/49; ul. Chopina 9/8; ul. 1-go Maja 6/5);

m)  przekazania petycji zgodnie z właściwością ( Wnioskodawca: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji);

n) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lęborka ( Wnioskodawca: Komisja  Skarg, Wniosków i  Petycji).

6. Sprawozdania:

a) Z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku za 2022 rok wraz z   potrzebami w zakresie pomocy społecznej na 2023 rok;

b) Z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 za rok 2022;

c) Z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2022 rok wraz z potrzebami związanymi z realizacją tych zadań;

d) Z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025 za rok 2022;

e) Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczne i demograficznej;

f) Z realizacji uchwały ws. przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2023 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi za miesiąc marzec 2023r.;

g) Z realizacji uchwały ws. przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2023 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi za miesiąc kwiecień 2023r.;

h) Z realizacji uchwały Nr XIX- 219-2008 ws. zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata za okres od 21.03.2023r. do 28.04.2023r.

7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacje Przewodniczącego Rady.
11. Zamknięcie obrad.