LIX Sesja Rady Miejskiej w Lęborku

Utworzono: 20-11-2023

LIX Sesja Rady Miejskiej w Lęborku odbędzie się 24 listopada 2023 o godzinie 12.00 w Sali Rajców (p.101) Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Sesji nr LVIII z dnia 09.11.2023r.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Nr XLIX-621/2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2023 rok.

b) przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2024 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego.

c) zmiany uchwały nr XLI-579/2022 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16.09.2022r. w sprawie określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Lęborku.

d) zmiany Uchwały nr LVII-727/2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 października 2023 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miasto Lębork „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028.

e) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Matejki i Komuny Paryskiej w Lęborku.

f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Pomorskim w sprawie zadania realizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej 214 polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 214 - ul. Bolesława Krzywoustego (wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego w kierunku Rybek, na południe od Drętowa) w Lęborku poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów.

g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (ul. Weterynaryjna).

h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (rejon ul. B. Krzywoustego i Toruńskiej).

i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (ul. Abrahama).

j) wyrażenia zgody na przyznanie z zasobu Gminy Miasto Lębork nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych.

k) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz na odstąpienie od ich sprzedaży w drodze przetargu.

l) zgody na zbycie prawa własności nieruchomości na rzecz Powiatu Lęborskiego w drodze darowizny.

m) wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych

n) skierowania do Burmistrza Miasta Lęborka wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli wydatkowania środków z budżetu na utrzymanie dróg i zieleni miejskiej w 2021 roku (Wnioskodawca: Komisja Rewizyjna).

o) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lęborku na 2024r. (Wnioskodawca: Komisja Rewizyjna).

5. Sprawozdania:

a) Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIX-219/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Sprawozdanie za okres od 11.10.2023r. do 10.11.2023r.

b) Informacja Burmistrza Miasta Lęborka o podmiocie wyznaczonym do przyjęcia skazanych celem wykonywania prac społecznie użytecznych przez nieletnich z terenu miasta Lęborka w 2024 roku wraz z opinią Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Lęborku dotyczącą potrzeb Sądu Rejonowego w zakresie wykonywania pracy przez nieletnich.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wnioski i oświadczenia.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Informacje Przewodniczącego Rady.

10. Zamknięcie obrad.