LVIII Sesja Rady Miejskiej w Lęborku

Utworzono: 06-11-2023

W dniu 9 listopada 2023 o godz. 12.00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego odbędzie się LVIII Sesja Rady Miejskiej w Lęborku.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu Sesji nr LVII z dnia 20.10.2023r.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Lęborka
 2.  zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na działalność oświatową
 3. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz znajdujących się na terenie miasta Lęborka w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
 5. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lęborka (Wnioskodawca: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji).
 1. Sprawozdania:
 1. Z wykonania uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Lęborku w I półroczu 2023 r.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady.
 5. Zamknięcie obrad.