Nabór na Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka

Utworzono: 17-01-2024

Do zadań Opiekuna należy zapewnienie warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji pomiędzy Radą, a organami samorządowymi Miasta Lęborka. Opiekun obserwuje prace Młodzieżowej Rady, również pod względem merytorycznym, może wnosić swoje uwagi i sugestie do jej prac.

Opiekuna MRML może zostać osoba, która:

  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
  3. nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przed żadnym sądem sprawa karna przeciwko tej osobie;
  4. przewidziane dla pracowników pedagogicznych zatrudnianych w publicznych szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych, lub przewidziane dla wychowawców wypoczynku, lub przewidziane dla osoby pracującej z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, lub przewidziane dla osoby pracującej z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą kandydatury osób, które spełniły wszystkie wymagania wskazane w pkt. 1-4. Jeżeli kandydaci spełnią tylko wymogi wskazane w pkt. 1-3 to ich kandydatury będą również rozważane.

Osoby zainteresowane stanowiskiem mogą pobrać i złożyć formularz zgłoszeniowy w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Formularz można również pobrać w sekretariatach szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Lęborku oraz on-line.

Termin składania ofert 17.01.2024 r. - 29.02.2024 r.

Nabór na Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka 53257