Nabory na rok przedszkolny 2024/2025

Utworzono: 26-01-2024

Placówki w których w roku szkolnym 2024/2025 realizowane będzie wychowanie przedszkolne:

 • Przedszkole Nr 1
 • Przedszkole Nr 2
 • Przedszkole Nr 5
 • Przedszkole Nr 6
 • Przedszkole Nr 9
 • Przedszkole Nr 10
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 – oddziały 5- godzinne
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 - oddziały 5- godzinne
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 - oddziały 5- godzinne

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Lębork. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do publicznych przedszkoli jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dana gmina dysponuje wolnymi miejscami.

Dzieci do przedszkoli przyjmuje się corocznie na kolejny rok szkolny na podstawie pisemnej deklaracji lub wniosku złożonego do dyrektora placówki przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka:

- rodzice dzieci przyjętych i uczęszczających do przedszkoli składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu publicznym. Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce.

- zapisanie dziecka do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego przedszkola na inne odbywa się na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola. Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.

Zasady ogólne naboru na rok szkolny 2024/2025.

 1. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, w którym są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość – 10 pkt.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub gdy po tym postępowaniu nadal są wolne miejsca, przeprowadza się drugi etap postępowania  rekrutacyjnego, w którym brane są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora, który wyznacza przewodniczącego komisji.

Kryteria naboru do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork, do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, określone przez Radę Miejską w Lęborku.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty

Kandydat, który w roku kalendarzowym rekrutacji podlega obowiązkowi wychowania przedszkolnego

6

X

Kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują  lub uczą się w trybie dziennym

5

Zaświadczenie z pracy lub szkoły

Rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, do tego samego przedszkola lub tej samej szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne

4

X

Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata, bądź miejsce zamieszkania kandydata  znajduje się najbliżej przedszkola, szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne lub rodzic/opiekun prawny jest pracownikiem tego przedszkola, szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne

3

Zaświadczenie z pracy

 

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka

2

Zaświadczenie z placówki

Kandydat, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje, uczy się w trybie dziennym

1

Zaświadczenie z pracy lub ze szkoły

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub  oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2024 r. do 01.04.2024 r.

od 27.05.2024 r. do 31.05.2024 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 18.04.2024 r.

do 06.06.2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 06.05.2024 r.

do 12.06.2024 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 20.05.2024 r.

do 19.06.2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 24.05.2024 r.

do 24.06.2024 r.