Urząd Miejski w Lęborku

Ogłoszenie o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie osiedla „Sportowa”

Utworzono: 25-10-2019

OGŁOSZENIE

o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  w rejonie osiedla „Sportowa” pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego w Lęborku i możliwościach zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.2081, z późn. zmianami)   

Burmistrz Miasta Lęborka informuje

o przyjęciu Uchwałą  Nr IX-101/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia  16 września 2019r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  w rejonie osiedla „Sportowa” pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego w Lęborku.

Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 22 października 2019r. pod poz. 4625.

Z treścią w/wym. dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art.42 pkt. 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/wym. ustawy można  zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, pok. 116 oraz na stronie internetowej www.bip.um.lebork.pl.  

 

                                               Burmistrz Miasta Lęborka         

                                                    Witold Namyślak

 

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF