Ogłoszenie o przyjęciu zmiany MPZP obszaru w rejonie ulic Poznańskiej, Nadmorskiej, Malczewskiego, A. Wolności w Lęborku

Utworzono: 16-07-2021

OGŁOSZENIE

przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obszaru w rejonie ulic Poznańskiej, Nadmorskiej, Malczewskiego,

A. Wolności w Lęborku

i możliwościach zapoznania się z jej treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 247, ze zmianami)

Burmistrz Miasta Lęborka

informuje

o przyjęciu Uchwałą  Nr XXVI-412/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 maja 2021r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Poznańskiej, Nadmorskiej, Malczewskiego,  Al. Wolności w Lęborku.

Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 5 lipca 2021r., poz. 2491.

Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art.42 pkt. 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, pok.116 (po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty pod numerem kontaktowym  59 8637•719 lub 59 8637•718) oraz na stronie internetowej www.bip.um.lebork.pl.  

Informuję, iż w związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19 na terenie kraju, obowiązują szczególne zasady postępowania w celu uniknięcia zakażenia, w szczególności zakrywanie ust i nosa maską lub przyłbicą oraz dokonanie dezynfekcji rąk.

Burmistrz Miasta Lęborka  

Witold Namyślak

 www.wybierzlebork.pl


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Lęborku, a nadto:

 1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Burmistrz Miasta Lęborka z siedzibą w 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14.
 2.   Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod [AT] um [DOT] lebork.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia  27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.
 5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procedury planistycznej, a następnie przez okres wynikający  z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 8.   Posiada Pani/Pan prawo do:
 1.   dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 2.   sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
 3.   ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).
 1.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.