Urząd Miejski w Lęborku

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Utworzono: 25-06-2020

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Lęborka, dla obszarów:

- w rejonie ulicy Młynarskiej i Placu Pokoju;

- w rejonie ulicy Staromiejskiej i Al. Wolności.

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 283, ze zmianami)

z a w i a d a m i a m:

1. o podjęciu przez Radę Miejską w Lęborku Uchwały Nr XIII-195/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Lęborka, dla obszarów:

  1. w rejonie ulicy Młynarskiej i Placu Pokoju;

  2. w rejonie ulicy Staromiejskiej i Al. Wolności;

2. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie do zmiany miejscowego planu a do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko także ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 (pok.116), adres poczty e-mail: architektura [AT] um [DOT] lebork.pl w terminie do dnia 03 sierpnia 2020 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 (pok.116).

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Lęborka.

Informuję, iż w związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19 na terenie kraju, obowiązują szczególne zasady postępowania w celu uniknięcia zakażenia.

Na stronie Miasta Lęborka, a także na drzwiach budynku Urzędu Miejskiego w Lęborku znajduje się ogłoszenie Burmistrza Miasta Lęborka, o obowiązku szczególnej ochrony interesantów i pracowników przed COVID-19, a w szczególności obowiązku dezynfekcji rąk i noszenia maseczki ochronnej.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

www.wybierzlebork.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Lęborku, a nadto:

1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Burmistrz Miasta Lęborka z siedzibą w 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14.

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod [AT] um [DOT] lebork.pl

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.

5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procedury planistycznej, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO);

b) sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF