Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP dla obszaru w rejonie ulicy Żeromskiego w Lęborku

Utworzono: 11-06-2024

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Żeromskiego w Lęborku oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Na  podstawie  art. 17 pkt. 1 ustawy  z  dnia  27  marca  2003  roku  o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 977, ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1094, ze zmianami)  

Zawiadamiam:

- o podjęciu przez Radę Miejską w Lęborku Uchwały Nr II-12/2024 z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XI-161/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 grudnia 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr z dnia 27 stycznia 2020 roku, poz. 714), dla obszaru w rejonie ulicy Żeromskiego w Lęborku;

- o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski do zmiany miejscowego planu oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, należy składać na piśmie a także ustnie do protokołu lub za pomocą środków  komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 (pok.116), na adres poczty e-mail: architektura [AT] um [DOT] lebork.pl, w terminie do dnia  08 lipca 2024 roku.

Wzór wniosku - Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, ustalony rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023r., w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023r., poz. 2509), dostępny jest na stronie bip.um.lebork.pl w zakładce Informacje, Jak załatwić sprawę, Wydział Architektury.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby a także adres poczty elektronicznej, o ile taki wnioskodawca posiada, przedmiot wniosku, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oraz wskazanie, czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 (pok.116). Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Lęborka.

Burmistrz Miasta Lęborka
Jarosław Litwin     
                                                                                                                                                                                                  

www.wybierzlebork.pl


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Lęborku, a nadto:

1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Burmistrz Miasta Lęborka z siedzibą  w 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14.
2.  Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod [AT] um [DOT] lebork.pl.
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.
5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procedury planistycznej, a następnie przez okres wynikający  z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8.  Posiada Pani/Pan prawo do:
a)  dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO1);
b)  sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
c)  ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO2).

9.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.