Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP dla obszaru w rejonie ulic: Wileńskiej i Wrzosowej w Lęborku

Utworzono: 31-05-2024

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Wileńskiej i Wrzosowej w Lęborku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 977, ze zmianami) oraz art. 39, 46, 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1094, ze zmianami) a także Uchwały Rady Miejskiej w Lęborku Nr LIII-677/2023 z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Wileńskiej i Wrzosowej w Lęborku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ww. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 07 czerwca 2024 roku do 09 lipca 2024 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, pok. 116 w godzinach od  8.00 do 15.00.

Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również do wglądu w ww. terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku na stronie internetowej www.bip.um.lebork.pl w pozycji Obwieszczenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, w sali nr 101 o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 977, ze zmianami) oraz art. 54 ust.3, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1094, ze zmianami), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie   zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Lęborka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2024 roku.

Pisma należy kierować na adres Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: architektura [AT] um [DOT] lebork.pl bądź przez elektroniczną skrzynkę podawczą: epuap.gov.pl.

Burmistrz Miasta Lęborka
Jarosław Litwin


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Lęborku, a nadto:

1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Burmistrz Miasta Lęborka z siedzibą w 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod [AT] um [DOT] lebork.pl
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.
5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych
w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procedury planistycznej, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • a)  dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
  • b)  sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
  • c)  ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.