Urząd Miejski w Lęborku

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia konsultacji

Utworzono: 19-07-2018

Na podstawie Uchwały Nr LIX-512/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z  organizacjami pozarządowymi (…) projektów aktów prawa miejscowego (…) Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2019 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi (…)

Termin rozpoczęcia konsultacji: 26 lipca 2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 10 września 2018 r.

Forma konsultacji: zebranie opinii drogą korespondencyjną tradycyjną lub elektroniczną – decyduje data wpływu.

Projekt konsultowanej uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku pod adresem bip.um.lebork.pl w zakładce Prawo lokalne à „konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami”(konsultacje 26.07.2018r.).

Opinie oraz uwagi na temat projektu uchwały można wnosić na formularzu dostępnym pod adresem bip.um.lebork.pl w zakładce podanej powyżej, pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 lub pocztą elektroniczną na adres sps [AT] um [DOT] lebork.pl. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres organizacji, imię, nazwisko oraz telefon osoby wyznaczonej do udziału w konsultacjach, podpisanie formularza przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji.

Ważne
Życzenia Wielkanocne dla mieszkańców
15-04-2019
   

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF