Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne miasta Lęborka w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów pn.”Prowadzenie centrum organizacji pozarządowych”

Utworzono: 22-11-2022

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne miasta Lęborka w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3,  w zakresie określonym w pkt  1-32a,  pn.”Prowadzenie centrum organizacji pozarządowych”

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1327 ze zm.)


 

  1. Rodzaj zadania: wspieranie organizacji pozarządowych, w tym m.in. w zakresie prowadzenia w Lęborku Centrum Organizacji Pozarządowych (COP).
  2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:  10.000 zł.
  3. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty określono w specyfikacji dostępnej na stronie internetowej Miasta Lęborka www.lebork.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.lebork.pl  w zakładce konkursy pod hasłem  konkursy 2023, która jest do pobrania wraz z wzorem oferty.  
  4. Termin realizacji zadania: styczeń – grudzień 2023 r.
  5. Oferty należy składać w kopertach z adnotacją „Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych” w terminie do dnia 14 grudnia 2022 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, do godziny 15.00.
  6. Rozpatrzenie ofert nastąpi w trybie opisanym w specyfikacji w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.
  7. Realizowane są i zrealizowane zostały zadania publiczne tego samego rodzaju w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których koszty wyniosły:
  • rok 2021 – 10.000,00 zł
  • rok 2022 – 10.000,00 zł