Urząd Miejski w Lęborku

Pomoc żywnościowa - konkurs

Utworzono: 29-11-2017

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne miasta Lęborka w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin  i osób pn.: “Pomoc żywnościowa 2018”  

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm. )

1. Rodzaj zadania: łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych, w tym udzielanie pomocy żywnościowej osobom ubogim i osobom bezdomnym pozyskanej m.in. z  Banków Żywności.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – do kwoty 29.000 zł
Uwaga! – Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie zadania jest zabezpieczenie środków w budżecie Miasta na 2018 rok. Jednocześnie kwota przeznaczona na dotację może ulec zmianie w przypadku uchwalenia w budżecie innych kwot niż wcześniej planowane.

3. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określono w specyfikacji dostępnej na stronie internetowej Miasta Lęborka www.lebork.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.lebork.pl w zakładce konkursy pod hasłem konkursy 2018, która jest do pobrania wraz z nowym wzorem oferty.

4. Termin realizacji zadania: styczeń – grudzień 2018 r.

5. Oferty należy składać w kopertach z adnotacją: „Pomoc żywnościowa 2018”, w terminie do dnia 21 grudnia 2017 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, do godziny 12.00. 

6. Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w trybie opisanym w specyfikacji w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.

7. Realizowane są i zrealizowane zostały zadania publiczne tego samego rodzaju w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których koszty wyniosły:

  • rok 2016 – 28.000 zł
  • rok 2017 – 29.000 zł
     
Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF