Przypomnienie o terminie opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Utworzono: 15-09-2021

Wydział Finansowo - Budżetowy Urzędu Miejskiego w Lęborku przypomina przedsiębiorcom prowadzącym na terenie miasta Lęborka punkty handlowe - detaliczne na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, że z dniem 30 września 2021r. upływa termin wniesienia  opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.


Podstawa prawna:

Art. 11¹, art. 18  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2019r, poz. 2277/

Art.18 (...)

12a. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11¹ ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2.

12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11¹ ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Jednocześnie zgodnie z Uchwałą nr XXII-363/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 stycznia 2021r. z opłat II i III raty za 2021r.  zostali zwolnieni przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (punkty gastronomiczne).

Opłaty można dokonać w kasie przy Urzędzie Miejskim w Lęborku lub na rachunek bankowy: Bank Pekao SA: nr 93 1240 1268 1111 0010 8728 6787.