Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kossaka, Łącznej i Jana Styki

Utworzono: 13-09-2021

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kossaka, Łącznej i Jana Styki w Lęborku oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz.741ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 247, ze zmianami)

z a w i a d a m i a m:

- o podjęciu przez Radę Miejską w Lęborku Uchwały Nr XXVI-410/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kossaka, Łącznej i Jana Styki w Lęborku;

- o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie do miejscowego planu a do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko także ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w Urzędzie Miejskim  w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 (pok.116), adres poczty e-mail architektura [AT] um [DOT] lebork.pl,  w terminie do dnia 18 października 2021 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 (pok.116).

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Lęborka.

Informuję, iż w związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19 na terenie kraju, obowiązują szczególne zasady postępowania w celu uniknięcia zakażenia, w szczególności zakrywanie ust i nosa maską lub przyłbicą oraz dokonanie dezynfekcji rąk.

 

Burmistrz Miasta Lęborka                                                                                                                                                                                                           

Witold Namyślak

 

www.wybierzlebork.pl

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Lęborku, a nadto:

1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Burmistrz Miasta Lęborka z siedzibą  w 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14.

2.  Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod [AT] um [DOT] lebork.pl.

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.

5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procedury planistycznej, a następnie przez okres wynikający  z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8.  Posiada Pani/Pan prawo do:

a)  dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO1);

b)  sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

c)  ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO2).

9.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.