Urząd Miejski w Lęborku

Radni Miasta Lęborka przeciw mowie nienawiści

Utworzono: 19-02-2019

Rada Miejska w Lęborku na ostatniej sesji w dniu 1 lutego 2019 r. podjęła uchwałę nr IV-22/2019 w sprawie przyjęcia stanowiska przeciw mowie nienawiści w życiu publicznym.

W przyjętym stanowisku Radni deklarują, że jako osoby społecznego zaufania, jeszcze bardziej niż do tej pory będą zwracać uwagę na swoje zachowanie, sposób prowadzenia debaty oraz styl wypowiedzi w mediach społecznościowych, a w codziennym życiu będą krzewić postawy solidarności, tolerancji, akceptacji i otwartości na innego człowieka, przy poszanowaniu odmiennych poglądów drugiej osoby.

 

                                                                        UCHWAŁA NR IV-22/2019

                                                                        Rady Miejskiej w Lęborku

                                                                        z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Lęborku przeciw mowie nienawiści w życiu publicznym

 

Na podstawie § 59  Statutu Miasta Lęborka, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII-131/2003 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lęborka ( Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Nr 151, poz.2670 z 28 listopada 2003 r., z późn. zm.).

uchwala się, co następuje:

                                                                                      § 1. 

Przyjmuje się stanowisko Rady Miejskiej w Lęborku przeciw mowie nienawiści w życiu publicznym, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

                                                                                      § 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lęborku.

                                                                                      § 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

                                                                         PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                        Jarosław Litwin

 

 

Załącznik do Uchwały Nr IV-22/2019

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 1 lutego 2019 r.

 

Stanowisko Rady Miejskiej w Lęborku przeciw mowie nienawiści w życiu publicznym

My, Radni Rady Miejskiej w Lęborku, mając na względzie tragiczną śmierć Prezydenta Gdańska – Pana Pawła Adamowicza, stanowczo sprzeciwiamy się szerzeniu mowy i aktów nienawiści w życiu publicznym.

Deklarujemy, że jako osoby społecznego zaufania, jeszcze bardziej niż do tej pory będziemy zwracać uwagę na nasze zachowanie, sposób prowadzenia debaty oraz styl wypowiedzi w mediach społecznościowych.

Oznajmiamy, że w naszym codziennym życiu chcemy krzewić postawy solidarności, tolerancji, akceptacji i otwartości na innego człowieka, szanując odmienne poglądy drugiej osoby.

Nawiązując do słów ks. Jerzego Popiełuszki: „W pojednaniu musi być jeden cel, mianowicie dobro Ojczyzny i poszanowanie godności ludzkiej”, zwracamy się do wszystkich uczestników życia publicznego – polityków, mediów, czy też osób zabierających głos w internetowych dyskusjach: Pamiętajmy, że to co mówimy oraz to, jakie emocje i jakim językiem wyrażamy swoje poglądy, może budować dobro, ale może też niestety – siać zło. Jest to również wyzwanie dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, by debatować między sobą w kulturalny sposób. Żadne różnice, również polityczne, żadne doraźne korzyści, nie mają takiej wartości jak wzajemny szacunek i życie we wspólnej zgodzie.

                                                                                   PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                   Jarosław Litwin

 

Radni Miasta Lęborka przeciw mowie nienawiści
Ważne
Zmiana organizacji ruchu na odcinku al. Niepodległości
20-08-2019
Firma WANT Sp. z o.o.- wykonawca remontu mostu nad rzeką Łebą w ciągu drogi...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF