Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Wyprawka szkolna"

Utworzono: 22-06-2022

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2022 r. "Wyprawka szkolna"

W roku szkolnym 2022/2023 pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, zostaną objęci uczniowie:

  1. słabowidzący,
  2. niesłyszący,  
  3. słabosłyszący,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,
  8. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  9. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8,

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt 1 – 7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

- branżowej szkoły I stopnia,

- branżowej szkoły II stopnia,

- czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

- klas I-IV pięcioletniego technikum,

- klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum

- uczniom, o których mowa w pkt 8 i 9, uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

W roku 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt 1-7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

- branżowej szkoły I stopnia,

- branżowej szkoły II stopnia,

- klas I-IV pięcioletniego technikum,

- klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

Szczegółowe zasady przyznawania oraz wysokość dofinansowania zakupu podręczników w roku 2022 określona została w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227).

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa opiekun prawny ucznia albo pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023.

Termin składania wniosków do dnia 16 września 2022 r. nie później niż do 30 września 2022 r. Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uzyskać można w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023.