Urząd Miejski w Lęborku

VII Sesja Rady Miejskiej

Utworzono: 05-06-2019

VII sesja Rady Miejskiej w Lęborku odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. o godz.11.00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego. W programie obrad m.in. udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Lęborka z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok.

Program sesji:

Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

I.   Przedstawienie porządku obrad.

II.  Przyjęcie protokołu obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.05.2019 r.

III. Raport o stanie Gminy Miasto Lębork.

IV. Debata nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy Miasto Lębork.

V. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1. Udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania.

2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lęborka za 2018 rok.

3. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lęborka z tytułu wykonania budżetu miasta Lęborka  za 2018 rok.

4. Uchwalenia Statutu Miasta Lęborka.

5. Oceny realizacji „Strategii Rozwoju Miasta Lęborka 2020” za 2018 rok.

6. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i współfinansowania nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego, będących uczniami szkół, dla których  organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork.

7. Zmiany uchwały nr III-18/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.12.2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lęborka na 2019 rok.

8. Zmiany Uchwały nr XXIX-399/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28.06.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka.

9. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych  (Mściwoja II 7/5, E. Plater 6/3, Chopina 8/9).

10. Powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej w Lęborku opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do orzekania w sądach powszechnych na lata 2020-2023.

11. Petycji p. Jacka Karcza dotyczącej nazewnictwa mostów i oznakowania ulic, placów
       i skwerów w Lęborku.

VI.    Interpelacje i zapytania radnych.

VII.   Wnioski i oświadczenia.

VIII.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

IX.    Informacje Przewodniczącego Rady.

X.     Zamknięcie  obrad.          

Ważne
Zamknięty jeden pas ulicy Wojska Polskiego!
10-09-2019
“Informujemy, że dnia 09.09.2019r. został zamknięty jeden pas ulicy Wojska...
Zmiana organizacji ruchu na odcinku al. Niepodległości
20-08-2019
Firma WANT Sp. z o.o.- wykonawca remontu mostu nad rzeką Łebą w ciągu drogi...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF