Urząd Miejski w Lęborku

Wyniku konkursu pn. “Biuro Mentoringu – Wehikuł Usamodzielnienia”

Utworzono: 10-07-2017

Ogłoszenie o wynikach otwartych konkursów ofert na zadania publiczne miasta Lęborka. Dotacje przyznane na rok 2017.

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) Burmistrz Miasta Lęborka zawiadamia o wynikach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok.

Lp.

Nazwa podmiotu

Zakres i nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

Termin realizacji

1.

Zespół Caritas Parafii pw. N.M.P. Królowej Polski

w Lęborku

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób „Pomoc żywnościowa 2017”

29 000 zł

od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2.

Klub Abstynenta „Odnowa” w Lęborku

Ochrona i promocja zdrowia przeciwdziałanie uzależnieniom

i patologiom społecznym

„Stop uzależnieniom 2017”

31 958 zł

od 02.01.2017 r.

do 31.12.2017 r.

3.

Lęborskie Stowarzyszenie „Alternatywa dla Uzależnień”

Ochrona i promocja zdrowia przeciwdziałanie uzależnieniom

i patologiom społecznym

„Stop Uzależnieniom 2017”

32 900 zł

od 02.01.2017 r.

do 31.12.2017 r.

4.

Stowarzyszenie EDUQ

w Lęborku

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,         w zakresie określonym w pkt 1-32, pn. „Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych”

9 000 zł

od 02.01.2017 r.

do 31.12.2017 r.

5.

Fundacja Regionalne Centrum Młodzieży

w Lęborku

Działalność na rzecz dzieci                 i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży pn. „Ferie zimowe 2017”

5 099 zł

od 16.01.2017 r.

do 29.01.2017 r.

6.

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy „Szansa”

Ochrona i promocja zdrowia przeciwdziałanie uzależnieniom

i patologiom społecznym

„Stop Przemocy 2017”

11 000 zł

od 08.02.2017 r.

do 31.12.2017 r.

7.

Stowarzyszenie EDUQ

w Lęborku

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.: „Wspieranie Młodzieżowych Inicjatyw 2017”

6 000 zł

od 01.03.2017 r.

do 31.12.2017 r.

8.

Lęborskie Katolickie Stowarzyszenie Osób Specjalnej Troski „Iskierka Nadziei” w Lęborku

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych pn.:

„Integracja 2017”

7 000 zł

od 01.03.2017 r.

do 31.12.2017 r.

9.

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze

Zielona Góra

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży pn.: „Wakacje - 2017”

32 800  zł

od 26.07.2017 r.

do 04.08.2017 r.

10.

Fundacja Regionalne Centrum Młodzieży

w Lęborku

Ochrona i promocja zdrowia przeciwdziałanie uzależnieniom

i patologiom społecznym

pn.: „ Biuro Mentoringu – Wehikuł Usamodzielnienia

7 000 zł

od 01.08.2017 r.

do 22.12.2017 r.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF