Urząd Miejski w Lęborku

XXV Sesja Rady Miejskiej

Utworzono: 13-02-2017

XXV  Sesja  Rady  Miejskiej  w  Lęborku odbędzie się w dniu 16 lutego br. o godz. 12.00  w  Sali  Rajców  Urzędu Miejskiego.

Program XXV Sesji Rady Miejskiej w Lęborku

Porządek  obrad:
I.    Otwarcie obrad  i  stwierdzenie kworum.
II.   Przyjęcie protokołu obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25.01.2017 r.

III.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1. Określenia kryteriów naboru do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork, do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.

2. Określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork, do postępowania rekrutacyjnego  dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

3. Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których  organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork.

4. Projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

5. Ustalenia  trybu udzielania  i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.

6. Upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Miasto Lębork.

7. Ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Lębork.

8. Określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

9.  Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Teligi.

10. Wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ulicy  Wyczółkowskiego.

11. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach przy  ul. Kossaka, Targowej, Mostnika, Mieszka I, Plater.

12. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Stryjewskiego, Krzywoustego, Kossaka, Mieszka I.

13. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach przy Alei Wolności
w Lęborku.

14. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. I Armii Wojska Polskiego, Mieszka I,  Kossaka.

15. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
w obrębie ulic: Al. Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa w mieście Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 10.UU.01.

16. Udzielenia, w roku budżetowym 2017, Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Lęborku dotacji na IV etap prac konserwatorskich i restauratorskich instrumentu organowego.

17. Przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka dla obszaru Lębork-Północ.

18. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu.

19. Zmiany  Uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Lęborka.

20. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami wzniesionymi na podstawie pozwoleń na budowę na okres dłuższy niż trzy lata.

21. Powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Lęborku.

22. Uznania za bezzasadne wezwania Pana Jacka Lamparta do usunięcia  naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia Uchwałą Nr XXII-328/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dn. 15.12.2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Lęborka.

23. Rozpatrzenia skargi na działanie dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej
w Lęborku.

IV. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XIX-219/2008 Rady Miejskiej w Lęborku
z dn. 31.03.2008 r., w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania  nieruchomości  oraz  ich  wydzierżawiania  lub najmu  na  okres dłuższy niż trzy lata.

V.  Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XIII - 161/2015 Rady  Miejskiej  w  Lęborku z dnia 21.10.2015 r., w sprawie  przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2016 rok Gminy Miasto  Lębork  z  organizacjami   pozarządowymi   oraz  z  innymi  podmiotami, przez   które  może  być  prowadzona działalność pożytku publicznego, za m-c grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r.

VI.   Interpelacje i zapytania  radnych.
VII.  Wnioski i oświadczenia.
VIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
IX.   Informacje Przewodniczącego Rady.
X.    Zamknięcie  obrad.

 

Ważne
Dzień Dziecka w Lęborku
15-05-2018
1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci na wspaniałą zabawę na Placu Pokoju. Czekają...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF