XXXI Sesja Rady Miejskiej w Lęborku

Utworzono: 22-11-2021

Obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej w Lęborku odbędą się w dniu 26 listopada 2021 roku o godzinie 12.00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 14.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Sesji nr XXX z dnia 22.10.2021r

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości (położonych w obrębie 12 miasta Lęborka (przy cmentarzu), stanowiących działki nr 129/7, nr 129/10, nr 129/11, nr 129/13, nr 129/16, nr 129/18, nr 129/21 i nr 129/22 o łącznej powierzchni 4808m2 );

b. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (położonej w obrębie 3 miasta Lęborka przy ul. Armii Krajowej, stanowiącej działkę nr 349/10 i nr 350/15 o łącznej powierzchni 72m2 );

c. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz zwolnienia z obowiązku sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu (położonej w obrębie 3 miasta Lęborka, przy ul. Orlińskiego, stanowiącej działkę nr 417/12, o powierzchni 19 m ² );

d. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych (ul. Mieszka I 20a/1, ul. Mieszka I 20a/4);

e. Zmiany Uchwały Nr XI-157/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji celowych dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork dla podmiotów uprawnionych, ze środków budżetu miasta Lęborka;

f. Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasto Lębork oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

g. Zmiany Uchwały Nr XXI-322/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork;

h. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do odbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości;

i. Zmiany Uchwały Nr XXVII-441/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

j. Ustalenia regulaminu korzystania z szaletu miejskiego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Lęborku oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Lęborka określenia wysokości opłat obowiązujących w szalecie miejskim przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Lęborku;

k. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lęborku na 2022 rok ( Wnioskodawca: Komisja Rewizyjna);

l. Rozpatrzenia wniosku mieszkańca o zmianę uchwały Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010roku Nr LX-514/2010, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork- Wschód” w Lęborku ( Wnioskodawca: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji);

m. Rozpatrzenia skargi mieszkańca miasta Lęborka na działanie Burmistrza Miasta Lęborka ( Wnioskodawca: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji).

5. Sprawozdania

a. Z realizacji uchwały Nr XIX-219/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Sprawozdanie za okres od 13.10.2021 r. do 12.11.2021 r.;

b. Z realizacji uchwały przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2021r. Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego za miesiąc październik 2021 roku.;

c. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasto Lębork za rok szkolny 2020-2021.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wnioski i oświadczenia.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Informacje Przewodniczącego Rady.

10. Zamknięcie obrad.

 http://rada.um.lebork.pl/kalendarz-posiedzen