Urząd Miejski w Lęborku

XXXI Sesja Rady Miejskiej

Utworzono: 13-10-2017

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Lęborku odbędzie się w dniu 20 października 2017 o godz. 12.00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego  w  Lęborku.

PROGRAM SESJI:

Porządek  obrad:

I.    Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

II.   Przyjęcie protokołu obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.08.2017 r.

III.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego w Lęborku.

2. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy zabudową przy ul. 8 Maja (dawna 9 Maja) a rzeką Okalicą w Lęborku.

3. Określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta  Lęborka.

4. Przyjęcia  Rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego.

5. Stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Olimpijczyków  Polskich w Lęborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Olimpijczyków Polskich w Lęborku.

6. Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Lęborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Lęborku.

7. Stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Wojska Polskiego w Lęborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Wojska Polskiego w Lęborku.

8. Stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Lęborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Lęborku.

9. Określenia  przeznaczenia mienia jednostek budżetowych – gimnazjów, przekształconych w szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork.

10. Zmiany Uchwały Nr XXII-327/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lęborka na 2017 rok.

11. Zmiany Uchwały Nr XXII-326/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.12.2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2017-2030.

12. Emisji obligacji komunalnych.

13.  Zmian w Uchwale  nr XXXV-340/2009 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

14.  Zmian w Uchwale  nr LI-435/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.01.2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

15.  Zmian w Uchwale  nr XXXVIII-694/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.09.2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

16.  Zmian w Uchwale  nr XIV-172/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24.11.2015 r.  ze zmianami  w sprawie emisji obligacji komunalnych.

17.  Zmian w Uchwale  nr XV-187/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 18.12.2015 r.  w sprawie emisji obligacji komunalnych.

18. Uchylenia Uchwały nr XXVI-442/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17.05.2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji  publicznej w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork.

19. Zmiany Uchwały nr VIII-66/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24.04.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków  komunikacji elektronicznej.

20. Zmiany Uchwały nr XV-196/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 18.12.2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

21. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości gruntowej zabudowanej  garażem przy ul. Gdańskiej.

22. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie   tymczasowego pawilonu  handlowo-usługowego na okres dłuższy niż trzy lata (ul. M.C.Skłodowskiej).

23. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami (ul. Orlińskiego, Gdańska).

24. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Lęborka.

25. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  przy ul. Pionierów.

26. Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie mienia komunalnego powstałego w procesie inwestycyjnym.

27. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonych przy ul. Kukuczki w Lęborku.

28. Wyrażenia  zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych (ul. Korczaka 3/6, Targowa 15/4, Targowa 10/8 ofic., Stryjewskiego 59/7).

29. Zasad  wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji.

30. Zatwierdzenia składu społecznej komisji ds. kontroli polityki mieszkaniowej Gminy Miasto Lębork.

IV.  Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Lęborku  w  I półroczu 2017 r. od 01.01.2017 r. do 31.06.2017 r.

V.  Sprawozdanie z realizacji  Uchwały  Nr  XIX-219/2008  Rady  Miejskiej w Lęborku z  dnia 31.03.2008 r., w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania  nieruchomości  oraz  ich  wydzierżawiania  lub  najmu  na  okres   dłuższy niż trzy  lata.

VI.  Sprawozdania z realizacji uchwały nr XXI - 315/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 04.11.2016 r., w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2017 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami  pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które może  być  prowadzona  działalność pożytku publicznego, za  VIII i IX 2017 r.

VII.  Interpelacje i zapytania  radnych.

VIII. Wnioski i oświadczenia.

IX.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

X.    Informacje Przewodniczącego Rady.

XI.  Zamknięcie  obrad.

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe 2018
04-07-2018

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF