Zasady ogólne naboru na rok szkolny 2024/2025

Utworzono: 26-01-2024

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci  i młodzież zamieszkałą w obwodzie danej placówki, na podstawie zgłoszenia rodziców. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana placówka dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską w Lęborku. Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół.

Placówki w których w roku szkolnym 2024/2025 realizowany będzie obowiązek szkolny w klasach pierwszych szkół podstawowych:

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku, ul. Wojska Polskiego 10
  • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku, ul. Kossaka 103
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lęborku, Al. Wolności 31
  • Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lęborku, ul. Tadeusza Kościuszki 14
  • Szkoła Podstawowa Nr 7 w Lęborku, ul Piotra Skargi 52
  • Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku, ul. Mireckiego 10

Zgodnie z obwodami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Lęborku Nr LIII-681/2023 z dnia 19.05.2023 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Lębork, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Lębork.

Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określone przez Radę Miejską w Lęborku.

Kryterium

Liczba punktów

 

Dokumenty

Rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację w tej samej placówce

3

X

Rodzic kandydata jest pracownikiem tej jednostki oświatowej, podległej Gminie Miasto Lębork

3

 

X

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkół lęborskich.

2

X

Kandydaci spoza obwodów  lęborskich szkół

1

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata z klauzulą odpowiedzialności karnej

Punktację przypisuje się kandydatowi tylko w jednej wyższej kategorii.


Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.04.2024 r. do 31.05.2024 r.

od 05.07.2024 r.

do 10.07.2024 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 19.06.2024 r.

do 17.07.2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 26.06.2024 r.

do 02.08.2024 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 01.07.2024 r.

do 09.08.2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 04.07.2024 r.

do 31.08.2024 r.