Urząd Miejski w Lęborku

Zgłoszenia o produkcji lub skupie maku i konopi włóknistych

Utworzono: 17-11-2017

Sejmik Województwa Pomorskiego rozpoczął prace w sprawie określenia ogólnej powierzchni  przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw. Do dnia 11 grudnia br. zainteresowani producenci lub punkty skupowe,  powinni zgłosić informację o uprawie maku i konopi włóknistych na rok 2018.

Zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2017r. poz. 783 ze zm.) sejmik województwa,  po zasięgnięciu opinii ministra zdrowia i rolnictwa określi ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku i konopi włóknistych.

Jednocześnie  art. 47 ust.1 w/w ustawy wskazuje, że zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych  wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy, pod warunkiem ujęcia planowanej powierzchni (ha) i miejsca uprawy (gminy) w Uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego na rok, którego dotyczy uprawa. 

W związku z powyższym informujemy, że do dnia 11 grudnia zainteresowani producenci lub  punkty skupowe,  mogą zgłaszać na piśmie do:

Burmistrza Miasta Lęborka ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork,

lub do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

informację o uprawie maku i konopi włóknistych w 2018 rok.

W zgłoszeniu należy podać następujące dane:

  • imię i nazwisko lub nazwa podmiotu zgłaszającego,
  • miejsce zamieszkania/ adres siedziby zgłaszającego,
  • dane kontaktowe: telefon, adres e-mail,
  • czy zgłaszający jest producentem , czy prowadzącym skup,
  • wskazanie gatunku uprawy (mak, mak niskomorfinowy, konopie włókniste),
  • cel prowadzenia uprawy,
  • lokalizacja uprawy (na terenie jakiej gminy woj. pomorskiego  planowana jest uprawa),
  • powierzchnia uprawy w ha na terenie gminy. 

Zgłoszone plantacje,  ich powierzchnia i lokalizacja, zostaną  ujęte w Uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego na rok 2018 r. co jest jednym z warunków wydania zezwolenia przez Burmistrza Lęborka na uprawę lub skup maku lub konopi włóknistych.

Załącznik: Informacja dotycząca uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w danym roku.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF