Urząd Miejski w Lęborku

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Utworzono: 29-06-2020

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Burmistrz Miasta Lęborka jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.  Na postawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym  w 2020 r.(Dz.U. 2019 r. poz.1728).

I. WYMAGANIA

Naboru kandydatów na rachmistrzów dokonuje się spośród osób:
1. pełnoletnich;
2. zamieszkałych na terenie Miasta Lęborka
3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4. posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie;
5. które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe: znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS, komunikatywność i umiejętności interpersonalne, podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa, obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

II. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrza

Wszyscy kandydaci na rachmistrza terenowego z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla kandydatów na  rachmistrza terenowego obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną.

 • 3 sierpnia -11 września 2020 r. - szkolenie kandydatów na rachmistrza terenowego
 • 3 sierpnia -13 września 2020 r. przeprowadzenie testów egzaminacyjnych na rachmistrza terenowego
 • 1 października do 30 listopada 2020 przeprowadzenie spisu rolnego przez rachmistrza terenowego

Egzamin kandydatów na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych, których dane będą zarejestrowane w systemie SER otrzymają login do aplikacji e/m-learning, a na wskazany adres e-mail hasło oraz informacje o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

W czasie swojej pracy rachmistrz terenowy będzie posługiwał się urządzeniem mobilnym wyposażonym  w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego – aplikacja CAPI . W sytuacji wzmożonej epidemii wirusa COVID-19 rachmistrze terenowi będą spisywać przydzielone im gospodarstwa rolne telefonicznie w metodzie CATI na urządzeniach mobilnych, w które zostaną wyposażeni.

III. Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

 • - przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;
 • - zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez CBS;
 • - przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu  będzie zagrożony.

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT: od dnia ogłoszenia do dnia 8 lipca 2020 r.

V. WYMAGANE DOKUMENTY

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:

 • 1. Zgłoszenie kandydatury (zał. nr 1) 
 • 2. kwestionariusz osobowy (zał. nr 2) 
 • 3. Oświadczenie o niekaralności (zał. nr 3)
 • 4. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie
 • 5. Klauzula Informacyjna (zał nr 4)

VI. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Urząd Miejski w Lęborku
ul.Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
Pokój nr 8 ( BUDYNEK E)
tel. 59 8637 839 (Elżbieta Wajchert - koordynator)

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście z dopiskiem: „Nabór kandydata  na rachmistrza terenowego do PSR 2020”.

Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentu do Urzędu Miejskiego w Lęborku. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Wszelkie informacje dotyczące PSR 2020 można uzyskać na stronie: https://rolny.spis.gov.pl

Witold Namyślak
Gminny Komisarz Spisowy

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF