Miejski Obszar Funkcjonalny Lęborka


Miejski Obszar Funkcjonalny Lęborka, składający się z terenów Gminy Miasto Lębork, Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz Gminy Łęczyce, określony został w Planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Pomorskiego w oparciu o przeprowadzone badania ciążeń, powiązań, migracji i dostępności komunikacyjnej dla Województwa Pomorskiego. W wyniku podpisanego w dniu 7 stycznia 2014 r. listu intencyjnego oraz zawartego porozumienia z dnia 8 kwietnia 2014 r. MOF Lęborka poszerzył swoje granice o obszar Gminy Cewice i Wicko oraz Gminy Miejskiej Łeba. W składzie Wspólnej Reprezentacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka znalazły się zatem wszystkie gminy z terenu Powiatu Lęborskiego, Gmina Łęczyce, Powiat Lęborski a także 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz środowiska przedsiębiorców. MOF Lęborka tworzą gminy silnie powiązane turystycznie, gospodarczo i funkcjonalnie. Największym miastem w tym rejonie jest Lębork. Miasto z dużą tradycją kulturową, bogatą historią i zabytkami, stanowi centrum usług edukacyjnych, medycznych oraz zapewnia miejsca pracy.

Celem utworzenia MOF Lęborka jest podjęcie między jednostkami samorządu terytorialnego ścisłej współpracy zmierzającej do rozwoju społecznego i gospodarczego całego obszaru oraz lepsze przygotowanie się do pozyskania wsparcia rozwojowego ze środków europejskich. W wyniku licznych, wewnętrznych spotkań Wspólnej Reprezentacji MOF Lęborka, jakie odbyły się od momentu zdefiniowania obszarów funkcjonalnych, tj. od czerwca 2013 r., dokonano m.in. analizy barier i potencjałów rozwojowych obszaru w takich dziedzinach jak rozwój gospodarczy, edukacja, ochrona zdrowia, transport, środowisko, atrakcyjność zawodowa i społeczna, a także kulturalna i turystyczna. Ponadto określono priorytetowe cele i kierunki działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju naszego obszaru funkcjonalnego.

Obszar boryka się z problemami charakterystycznymi dla mniejszych aglomeracji miast o znaczeniu powiatowym, czyli brak miejsc pracy, utrudniony dostęp do rynku pracy, a także niewystarczająco rozwinięta baza rekreacyjna. Skupiono się zatem m. in. na działaniach sprzyjających rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw, na poprawie niewystarczająco rozwiniętego systemu transportu zbiorowego, ułatwiającego dojazd do pracy oraz podjęciu działań, których skutkiem będzie rozwój ośrodków edukacyjnych, medycznych oraz bazy rekreacyjnej, a także na wsparciu turystyki, wspomagającej wiele dziedzin gospodarki i generującej miejsca pracy. Wśród wypracowanych przedsięwzięć, zapisanych także w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym, zawartym pomiędzy MOF Lęborka a Samorządem Województwa Pomorskiego, których realizacja pozwoli zminimalizować przedstawione wyżej problemy, znalazły się:

 • aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców MOF Lęborka;
 • aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego;
 • wdrożenie interoperacyjnych systemów informatycznych w SPS ZOZ w Lęborku;
 • poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia;
 • budowa węzła integrującego podsystemy transportu zbiorowego i indywidualnego wraz z budową i modernizacją dróg dojazdowych, ścieżek oraz tworzenie tras rowerowych o charakterze transportowym, a także rozbudowa tunelu dla pieszych;
 • termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork;
 • modernizacja sieci ciepłowniczej;
 • rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku.

Ponadto Miejski Obszar Funkcjonalny Lęborka zaangażował się w realizację strategicznych przedsięwzięć Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, tj.

 • promocję terenów inwestycyjnych, we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A., w projekcje „Invest in Pomerania”;
 • „Kajakiem przez Pomorze”, którego celem jest udostępnienie dla kajakarzy wodnych szlaków, których potencjał jest niewykorzystany, wraz z poprawą standardu infrastruktury turystycznej, a także udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naturalnego w obszarach położonych wzdłuż pomorskich szlaków wodnych;
 • „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”.

Dla dalszego rozwoju MOF Lęborka bardzo istotne jest także podejmowanie kolejnych działań związanych z kompleksową rewitalizacją. Realizowane w ujęciu kompleksowym przedsięwzięcia będą obejmowały w szczególności wspieranie integracji społeczno – zawodowej mieszkańców zdegradowanych obszarów, rewaloryzację, modernizację i adaptację istniejącej zabudowy, zagospodarowanie przestrzeni publicznych, działania związane z ochroną zabytków, w tym prace konserwatorskie i restauratorskie oraz systemy poprawy bezpieczeństwa publicznego. Wszystkie projekty w tym zakresie realizowane będą w sposób partnerski.

Dogłębna, ekspercka analiza potrzeb i problemów rozwojowych zawarta została w Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka, na wykonanie której otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013. Strategia przedstawia diagnozę obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej, określa wizję i misję rozwoju MOF Lęborka, a także wyznacza obszary priorytetowe, cele strategiczne oraz operacyjne. Stanowi narzędzie realizacji wspólnej polityki społeczno – gospodarczej oraz ponadlokalnych działań rozwojowych.